Softver za izdavanje, štampanje i pohranjivanje viza

15.03.2016 | Montenegro

Implementacija informacionog sistema koji omogućava efikasnu i bezbjednu elektronsku komunikaciju sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI) je jedan od ključnih elemenata za uspješno funkcionisanje Ministarstva. S obzirom na činjenicu da se ovi kanali komunikacije koriste za razmjenu povjerljivih podataka, sistem obezbjeđuje odgovarajući nivo zaštite, u skladu sa zahtjevima EU i NATO, kao i sa zakonodavstvom Crne Gore u oblasti informacione bezbjednosti i zaštite tajnih podataka.

Doskorašnji status prijema i izdavanja viza je bio takav da su se svi poslovni procesi sprovodili u papirnoj formi. Ne postojanje elektronske podrške ovim poslovnim procesima imalo je za posledicu nedostatak elektronskih zapisa pristiglih prijava i izdatih, odbijenih ili poništenih viza. Proces izdavanja viza vršio se utiskivanjem na pasoš podnosioca zahteva, a samim tim ne ispunjavanjem ni minimuma tehničkih uslova u pogledu bezbjednosti. Nedostatak elektronskih zapisa uticao je na provjeru vize na državnoj granici.
Imajući sve to u vidu, osim u procesu evropskih integracija, koji nužno podrazumjeva veću kontrolu državne granice, MVPEI je intenzivno radio na prikupljanju sredstava za projekat, koji bi osigurao elektronsku podršku poslovnim procesima za izdavanje i štampanje vize.

Realizovani projekat “Razvoj i implementacija softvera za izdavanje, štampanje i pohranjivanje viza” (Vizni Informacioni Sistem VIS) je u potpunosti automatizovao proces obrade podataka u sklopu izdavanja, štampanja i pohranjivanja viza.

Takođe, informacioni sistem nudi mogućnosti dodatnog izvještavanja koje korisnici mogu da obezbjede drugim zainteresovanim subjektima (druge institucije Vlade, ministarstva, javnost, investitori itd.).

Primjena ovog informacionog sistema će značajno da dovede do povećanja efikasnosti, efektivnosti, transparentnosti, odgovornosti i ekonomičnosti rada svih državnih organa i službenika; pobolјšanja kvaliteta i dostupnosti informacija, servisa i usluga koje državni organi pružaju korisnicima.

Choose language