SWIS Socijalni e-karton

25.06.2019 | Montengero


Socijalni e-karton je stub reforme sistema socijalne zaštite. Projekat je podržao izradu novog zakonskog okvira, jačanje institucionalnih i kadrovskih kapaciteta, uspostavljanje IKT infrastrukture i samog informacionog sistema socijalnog staranja (ISSS), koji je osigurao sprovođenje reforme u praksi. On podržava pravne, institucionalne/organizacione i upravljačke promjene u centrima za socijalni rad (mreža CZSR je reorganizovana na 25 lokacija - kancelarije širom Crne Gore), nadležnom Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i za šest JU socijalne i dječije zaštite - tako što obezbjeđuje efikasniiji i pravedniji sistem socijalne zaštite i pristup uslugama za građane u stanju socijalne potrebe.

Socijalni e-karton je kompleksni informacioni sistem u okviru kog se sprovode skoro svi postupci u sektoru socijalne zaštite:

  • Materijalna davanja: 14 vrsta materijalnih davanja + 11 davanja iz sektora boračke i invalidske zaštite. Sistem je odgovran za oko 84,000 pojedinačnih isplata socijalne pomoći mjesečno, odnosno za oko 100 miliona eura godišnje. Sistem obrađuje kompletan postupak – od podnošenja zahtjeva do utvrđivanja i priznavanja prava odnosno izdavanja pojedinačnih rješenja, obračuna, isplate, revizija i praćenja.
  • Centar za socijalni rad sada je centralni punkt koji funkcioniše po principu „sve na jednom mjestu“ (eng. one-stop shop). Tu su elektronski dostupni svi dokazi da se ispune uslovi za ostavarivanje prava, na osnovu imovinsko-prihodovnog stanja pojedinca ili porodice, pa se pravo može ostvariti istog dana kada je zahtjev podnijet. Sistem podržava interoperabilnost sa 9 nacionalnih institucija: Fond Penzijskog i invalidskog osiguranja, Fond zdravstvenog osiguranja, Zavod za zapošljavanje, Uprava za nekretnine, Poreska uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova (centralni registar stanovništva i registar motornih vozila), Ministarstvo prosvete, Ministarstvo poljoprivede i Veterinarska uprava. Uz to, sistem omogućava preuzimanje/import podataka iz sistema EPCG, a integrisani su i nacionalni registri adresa Pošte Crne Gore i kao i Teritorijalni registar MONSTAT-a.
  • Vođenje slučaja – socijalne usluge (starateljstvo, porodični smještaj – hraniteiljstvo, smještaj u javnu ustanovu socijalne i dječje zaštite, nasilje u porodici, savjetovanje, nadzor nad vršenjem roditeljskog prava, itd.).
  • Informacioni podsistem (uključujući i modul za e-zdravstvenu zašititu) za javne ustanove socijalne i dječje zaštite za smještaj korisnika(domovi za odrasla i stara lica, dom za djecu bez roditeljskog staranja, itd.), e-registri (5).
  • Podsistem za poslovnu analitiku (eng. Business Intelligence) za izvještavanje, analize i statistiku, generiše baze podataka koje služe za praćenje, evaluaciju i kao osnov za donošenje sektorskih politika i odluka.

swisUser-friendly izgled

Rezultati:

  • Sprovedena je strukturna reforma sistema socijalne zaštite, sa ciljem da siromašni i socijalno ugroženi imaju lakši i brži pristup kvalitetnijim uslugama socijalne i porodične zaštite, a da materijalna davanja budu pravednije usmjerena.
  • Znatno je poboljšan kapacitet i operativni rad svih centara za socijalni rad je sada u potpunosti ujednačen, a stručni radnici su rasterećeni velikog dijela administrativnog posla. S druge strane, siromašni i socijalno ugroženi sada na jednostavan način ostvaruju pravo na materijalna davanja zasnovana na utvrđivanju imovinsko-prihodovnog statusa i nijesu više izloženi troškovima vezanim za pribavljanje dokumentacije neophodne za ostvarivanje prava.
  • Informacioni sistem generiše više e-registara i ima sofisticirani BI podsistem za poslovnu analitiku koji služi za praćenje, evaluaciju i donošenje sektorskih politika zasnovanih na stvarnim analitičkim podacima.


Choose language