S&T ima zavidno dugogodišnje iskustvo u upravljanju IT operacijama svojih korisnika, na lokalnom i međunarodnom nivou, što obuhvata upravljanje serverima, sistemima skladištenja, aplikacijama za radne jedinice (desktop applications) i mrežama.



Ključni element operacija upravljanja informacionom tehnologijom su sporazumi o nivou kvaliteta usluga (Service Level Agreements, ili skraćeno: SLAs), posredstvom kojih korisnici prebacuju odgovornost za svoju IT strukturu na kompaniju S&T i na osnovu kojih S&T obezbeđuje dogovorene usluge na konzistentan i transparentan način. S&T-ove operacije upravljanja informacijskom tehnologijom (Managed IT Operations) usmerene su na usluge za radne jedinice (desktop services) i računske centre, ali uključuju i druge usluge poput angažovanja stručnjaka, izdvajanja određenih usluga (out-tasking) i potpuna eksternalizacija projekata.

Choose language