Klijenti

Zahvaljujući prije svega svojim kompetens centrima, S&T ima detaljnu ekspertizu u procesima i sistemima i zbog toga može značajno doprinijeti rastu produktivnosti i efikasnosti u upravljanju troškovima IT sistema i poslovnih procesa ovih kompanija.


Lokalne i internacionalne reference:

 • Agencija za zaštitu ličnih podataka
 • Agencija za zaštitu životne sredine
 • BAR-KOD
 • Centralna Banka Crne Gore
 • Crnogorska Komercijalna Banka (CKB)
 • Crnogorski elektroprenosni sistem AD
 • Crnogorski Telekom
 • Direkcija javnih radova
 • EPCG
 • Eptisa
 • Ericsson
 • Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
 • Mercator Montenegro
 • Merkur osiguranje
 • Ministarstvo ekonomskog razvoja
 • Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
 • Ministarstvo nauke
 • Ministarstvo odbrane
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 
 • Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava
 • Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Ministarstvo vanjskih poslova
 • Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
 • Monteput
 • NLB Banka
 • Pošta Crne Gore
 • Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte
 • Skupština CG
 • Telenor
 • UNDP
 • UNIQA osiguranje
 • Univerzitet Crne Gore
 • Uprava Carina
 • Uprava Policije
 • Agencija za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore
 • Vlada Crne Gore
 • EBRD
 • The Media Trust
 • Aliter Technologies
 • Mobileum Technologies
  <missing image>

Choose language